Home

Registrace nestátního zdravotnického zařízení

Žádost o registraci nestátního zdravotnického zařízení musí kromě obecných údajů o žadateli popř. o jeho odpovědném zástupci obsahovat druh a rozsah poskytování zdravotní péče, místo provozování nestátního zařízení včetně uvedení vlastnického nebo nájemního vztahu a den zahájení provozování nestátního. Poté co je vydán souhlas s PVV zdravotnického zařízení je možno podat žádost o registraci nestátního zdravotnického zařízení (registrace pro FO, registrace pro PO, registrace lůžk.ZZ PO, lůžk.ZZ - seznam personálu). K této žádosti je třeba doložit: - doklady o vzdělání (viz. souhlas s PVV 12. Vznik oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení 13. Registrace 14. Důležité náležitosti Žádosti o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením - Přístrojové a věcné vybavení pro fyzioterapeuty 15. Registrace - 1. fáze 16. Registrace - 2. fáze 17. Povinnosti NZZ 18 Jelikož připravujeme článek o převodu nestátního zdravotnického zařízení ve vlastnictví fyzické osoby na společnost s ručením omezeným, připomeňme si postup při jeho zakládání.Po obdržení provozního řádu a rozhodnutí o jeho schválení, které vydává příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, hygienická stanice (viz

Registrace nestátních zdravotnických zařízení epravo

Žádám o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení ke dni, který bude posledním dnem poskytování zdravotních služeb: Prohlašuji, že zdravotnickou dokumentaci pacientů, kteří včas nepředloží žádost Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je zřízen podle § 74 a § 75 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách

Chcete si zaregistrovat nestátní zdravotnické zařízení

Postup a dokumentace při registraci nestátního zdrav. zařízení. 1. Formulář žádosti o registraci nebo změně registrace nestátního zdravotnického zařízení - lze získat na internetových stránkách příslušných krajských úřadů, nebo na zdravotním odboru jednotlivých krajských úřadů a také na webu KZT. 2 Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - Pro dosavadní provozovatele zdravotnických zařízení dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. FYZICKÁ OSOBA (vzor žádosti ve formátu .doc) PRÁVNICKÁ OSOBA (vzor žádosti ve formátu .doc a) provozovatel nestátního zařízení pozbyl osvědčení nebo souhlas nebo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů 6) nebo povolení; registraci zruší i při závažném nebo opakovaném porušení hygienických a protiepidemických zásad na provoz zdravotnických zařízení.

Kopii Registrace nestátního zdravotnického zařízení, ve které se musí shodovat adresa trvalého bydliště a místa provozování ev. sílo podnikání s adresami na žádosti. Kopii Výpisu z obchodního rejstříku (dokládá jen právnická osoba rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb/rozhodnutí o odnětí registrace nestátního zdravotnického zařízení původního poskytovatel Návrh uchazeče na konání výběrového řízení (uchazeč - poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo mu byla vydána registrace nestátního zdravotnického zařízení) (Návrh ke stažení V rámci registrace nové lékárny - nestátního zdravotnického zařízení - je potřeba splnit mnoho požadavků. A to především: - zajištění technických a věcných požadavků na vybavení (velikost jednotlivých prostor, nutné přístroje pro běžný chod lékárny atd.) Aby jste mohli ordinovat potřebujete registraci Nestátního zdravotnického zařízení (NZZ). K získání registrace NZZ musíte nejdříve podat žádost o schválení provozního řádu na KHS viz bod 2), poté podat žádost o souhlas s personálním a věcným vybavením viz bod 3a) a naposledy podat vlastní žádost o registraci NZZ.

Za přijetí žádosti o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení 150 Kč. Správní poplatek lze uhradit v pokladně krajského úřadu, nebo příkazem k úhradě na číslo účtu: 27-2031100257/0100, variabilní symbol: 136115, specifický symbol: IČO. Kontakt - ortopedie Olomouc, ambulance ortopedie. Kontakty MUDr. Zdeněk Šos ambulance ortopedie Olomouc IČO: 88226484 DIČ: CZ7802103749 - nejsem plátce DP Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o. Řada lékařů, kteří v současné době provozují vlastní lékařskou praxi jako podnikající fyzické osoby, aktuálně dochází k závěru, že tento způsob podnikání nemusí být vždy ten nejlepší Živnostenský list . Registrace nestátního zdravotnického zařízení Doklady o absolvování certifikovaných kurzů a školen

 1. Registrace nestátního zdravotnického zařízení (KÚ) Formuláře k žádosti o vydání registrace bývají ke stažení na webových stránkách KÚ. K žádosti doložit: souhlas s VTP vybavením (KÚ), provozní řád (kopie), rozhodnutí KHS (ověřená kopie), nájemní smlouva na ordinaci, event. výpis z katastru nemovitostí pokud.
 2. Vodítkem, o jakou službu se jedná, je vždy registrace nestátního zdravotnického zařízení vydávaná krajským úřadem. Tato registrace znamená, že zařízení splňuje požadavky na věcné a technické vybavení, kvalifikační požadavky na personál, a proto smí poskytovat služby zdravotní péče
 3. zřízení nestátního zdravotnického za řízení v Prost ějov ě. 10 1. Koncepce oboru Fyzioterapie 3 Definice Fyzioterapie Fyzioterapie je obor zam ěřený na diagnostiku a terapii funk čních poruch pohybového systému. Prost řednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postup ů cílen
 4. Snazší proces registrace Vašeho nestátního zdravotnického zařízení. Máte - li nástupce z řad svých potomků, musí tento projít celým procesem registrace znovu, musí projít výběrovým řízením na uzavření smluv s pojišťovnami, do kterého se může přihlásit kterýkoliv uchazeč, tedy není zaručeno, že Vaší.

Soukromé lékařce byla na vlastní žádost krajským úřadem zrušena registrace její ordinace (nestátního zdravotnického zařízení). Lékařka měla povinnost předat zdravotnickou dokumentaci svých pacientů krajskému úřadu nestátního zdravotnického zařízení dle § 10 odst. 2 písmeno e) zákona České národní rady č. 160/1992 Sb. Získání této registrace je podmínkou pro výkon činnosti v nestátním zdravotnickém zařízení. Přesná pravidla jak by měl provozní řád vypadat nejsou stanovena - opatření oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení pro s.r.o. (tj. získání tzv. registrace), - iniciace vypsání výběrového řízení na uzavření smluv s příslušnými zdravotními pojišťovnami a jejich následné uzavření

registrace nestátního zdravotnického zařízení) a předložit o těchto změnách doklady. Poskytovatel je povinen změny oznámit do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl (např. změna osobních údajů poskytovatele, změna členů statutárního orgánu a jejich osobních údajů) 1. provozovatel nestátního zařízení pozbyl osvědčení nebo souhlas nebo způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů nebo povolení; registraci zruší i při závažném nebo opakovaném porušení hygienických a protiepidemických zásad na provoz zdravotnických zařízení, zjištěném. nestátního zdravotnického zařízení. Registrace nestátního zdravotnického zařízeni je provedena na základě žádosti podávané k příslušnému okresnímu úřadu. Náležitosti a doklady, které se k žádosti přikládají, jsou uvedeny v §10 Zákona þ. 160/1992 Sb

Jak založit nestátní zdravotnické zařízení? Medo

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS

osoby žádost o zrušení registrace fyzické osoby. 10. Fyzická osoba - nově přidělené identifikační číslo je možné ověřit na každém Czechpointu. Jedná se o výpis Další postup po převzetí registrace nestátního zdravotnického zařízení Author Společnost Prima Vizus, o.p.s. má statut nestátního zdravotnického zařízení a poskytuje ambulantní zdravotní péči v oboru ortoptika - pleoptika.Obecně prospěšná společnost Prima Vizus, o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou dne 4. 1. 2011. Odborné zkušenosti členů týmu spojené s problematikou refrakčních vad a řízením projektů však sahají dále do historie Královéhradecký kraj. Kontakty. Men

Kromě založení s.r.o. Vás čeká především získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dříve známé jako registrace nestátního zdravotnického zařízení). Během procesu je třeba vyřešit povolení k RTG od Úřadu pro jadernou bezpečnost, technické. Registrace nestátního zdravotnického zařízení čj.: MHMP/766102/08/ZDR, vydaná Magistrátem hlavního města Prahy, dne 19.11.2008, včetně pozdějších změn a dodatků, pozbyla platnosti vydáním pravomocného rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dne 27.11.2013. Poučení Úvod Úřad Informace poskytnuté dle z. č. 106/1999 Sb. 2015Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se registrace nestátního zdravotnického zařízení MUDr. Tomáše Kydlíčk Osoby samostatně výdělečně činné doloží výkon zdravotnického povolání ú ředn ě ověřenou kopií registrace nestátního zdravotnického zařízení nebo rozhodnutím o ud ělení oprávn ění k poskytování zdravotních služeb a potvrzením o výkonu zdravotnického povolání (viz 3

Úvod - Národní registr poskytovatelů zdravotních služe

Provozování zdravotnických zařízení epravo

 1. Seznam dokladů (bez těchto dokladů nebude možné registraci dokončit), které po vyplnění tohoto fomuláře odešlete prosím na registrace@fagron.cz: Zdravotnická zařízení Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení z krajského úřadu (s uvedením IČ provozovatele a názvu lékárny), zřizovací listina.
 2. Registrace pro provozování nestátního zdravotnického zařízení a domácí zdravotní péče byla vydána Odborem sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy. Živnostenský list pro poskytování pečovatelské služby vydán živnostenským odborem Úřadu městské části Prahy 4
 3. Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti způsobené provozem nestátního zdravotnického zařízení - Rokycanská nemocnice, a.s. Postup zadání, předpokládaná hodnota Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 5 dodavatelů

registrace nestátního zdravotnického zařízení v oblasti lékárenské péče - Lékárna Na kopci. Mimo to byla žalobkyně oprávněna nadále podnikat na základě živnostenského oprávnění vydaného živnostenským úřadem v předmětu činnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s účinností od 1. 7. 1993 Vítám Vás na stránkách nestátního zdravotnického zařízení - Ambulance fyzioterapie Fyziofren. Provoz byl zahájen na základě schválení registrace Krajským úřadem moravskoslezského kraje dne 15.6.2015. Zaměřuji se na prevenci a léčbu bolestivých stavů pohybového aparátu (uchazeč - poskytovatel, kterému bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo mu byla vydána registrace nestátního zdravotnického zařízení) v souladu s ustanovením § 46 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v.

zahájení činnosti domácí ošetřovatelské péče a získání registrace nestátního zdravotnického zařízení Říjen 1994 otevření interní a geriatrické ordinace Listopad 1994 zahájení činnosti denního stacionáře v Domě Naděje Brno-Bohunice Červenec 1997 otevření Domu pokojného stáří Brno-Královo Pole (domov pro. Žádost o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení (fyzická osoba) podle § 13 odst. 1 písm. b/ zákona č. 160/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle § 13 odst. 1 písm. b/ zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnickýc

Předání zdravotnické dokumentace při změně lékaře

nestátního zdravotnického zařízení, bylo dle ustanovení § 121 odst. 3 zákona Č. 372/2011 Sb. žádosti o změnu registrace nestátního zdravotnického zařízení vyhověno a vydáno toto rozhodnutí. Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 Ol Praha 1 Pracoviště: Charvátova 91145,11000 Praha 1 tel. 236 001 111, fax 236 004 123 e-mail:zsp. registrace nestátního zdravotnického zařízení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou, IČ 00829838, podanou dne 13. prosince 2011 pod č. j. OZ 623/2011/SPO/Z12 arozhodl podle § 12 odst. 2 zákona č. 160/1992Sb., o zdravotní péč - správní řízení ve věci odejmutí oprávnění (zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení) k poskytování zdravotních služeb. tel. 485 226 546. email: ruzena.krupičkova@kraj-lbc.cz. kancelář č. 1517, 15. patr

registrace nestátního zdravotnického zařízení - US-ČR

Rozhodnutí o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení: *žádám zaslat datovou schránkou *žádám zaslat prostřednictvím České pošty *vyzvednu osobně * nehodící se škrtněte. Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a nic není zamlčeno

Transformace FO na PO :: IngTisková zpráva Imperial Karlovy Vary aFiremní profil společnosti Ortika aRehabilitace a fyzioterapie Frenštát pod RadhoštěmHospic DOBRÉHO PASTÝŘE, Čerčany – Hospic DOBRÉHO PASTÝŘE
 • Tina jmeno.
 • Slabikar pdf.
 • Spojování řemenů sponkováním.
 • Bolesti paty.
 • Tetování na rameno tribal.
 • Great sphinx of giza.
 • Délka života s rozedmou plic.
 • Orl rumburk ordinační hodiny.
 • Dámské účesy polodlouhé vlasy.
 • Ztracene kocky.
 • Hrušky williams prodej.
 • Kožená bunda pánská křivák.
 • Česká spořitelna rakovník.
 • Win rar download.
 • Sametová revoluce hesla.
 • Soukromy pilot prace.
 • Aktualizace ipad 2.
 • Stolování ubrousky.
 • Masaryk citáty.
 • Množení psů doma.
 • Les moules josefov.
 • Hdd pro mac.
 • Tetra krmivo.
 • Postoj synonymum.
 • Samolepka dymytry.
 • Schuco fasáda.
 • Pilsner urquell 50l akce.
 • Autosedačka 9 18 kg cybex.
 • Myš k počítači bezdrátová.
 • Prodej mincí plzeň.
 • Básně známých autorů.
 • Kalkulačka barvy očí.
 • 14 týden těhotenství velikost plodu.
 • Kulturistika mezomorf.
 • Easyeda gerber viewer.
 • Konvekce vzduchu.
 • Tommee tippee vs avent.
 • Mega upload login.
 • Prolaps přední poševní stěny.
 • Dow jones online.
 • Vlastní potisk na skateboard.